نسبت نقدینگی

“نسبت نقدینگی” چیست؟

نسبت های نقدینگی نسبت هایی هستند که “ارزشیابی” یک مجموعه یا شرکت را بررسی می کنند و به ارزیابی میزان توان یک شرکت در انجام تعهدات بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت آن
کمک می کنند. نسبت نقدینگی شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت است.

اهورا چالکی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *